Yabancı Çalışma İzni | BNB Danışmanlık Hizmetleri

Çalışma izinlerinizi en kısa sürede sonuçlandırıyoruz. Türkiye'de çalışma izni almak için BNB Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran iş verenlere her bir yabancı İçin  35.815 TL para  cezası verilmektedir

Yabancı Personel İçin Çalışma İzni

Ülkemizde süreli çalışma izni; belirli bir konut veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere ve ilk seferde en fazla bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Çalışma izin belgesi, pasaport veya sürücü belgesi gibi alınan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılan bir belge değildir. Çalışma izni alınabilmesi için, işveren şahıs veya kurumun ve çalışacak olan yabancının birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Yabancının hangi işletmede veya kurumda, hangi görevde çalışacağı, ne kadar maaş alacağı ve ne kadar süreyle çalışacağı ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancının sahip olması gereken kriterleri karşılanabilir olması gerekmektedir. Kriterlerin karşılanması halinde, çalışma izni alınabileceği anlamını çıkarılmamalıdır. Bahsedilen kriterler, başvuru yapılabilmesi için gereklidir. Çalışma izni verilip verilmeyeceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarınca değerlendirilecek olup; iş piyasasındaki durum, ekonomik konjonktür, işverenin mali yapısı, istihdama katkısı ve yabancı için yapılacak güvenlik soruşturması gibi birçok değişkene bağlıdır.

Çalışma izni nasıl yapılır?

Yurt içinden, en az altı ay süreli ikamet tezkeresi ( oturma izni ) almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar ancak işverenleri aracılığı ile başvurabilirler. En az altı ay ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, yurt dışından çalışma izni başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapabilirler.

İrtibat bürolarında çalışacak yabancıların çalışma izni

4875 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren irtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; büro faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olması kaydıyla, Bakanlıkça çalışma izni verilir. Yetki belgesi olmayan yabancı personelin veya yetki belgesi sahibi olan ikinci bir yabancı personelin çalışma izni taleplerinde, irtibat bürosunda en az beş (5) Türk personel istihdamı şartı aranmaktadır. Detaylar için bizimle irtibata geçiniz.

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izinleri

Ev hizmetleri alanında yabancı personel istihdam etmek isteyen bir ailenin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir; İşverenin ailenin, yabancıya vereceği brüt asgari ücret üzerinden maaşı ( 20.002,50 TL )  ve sigorta masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilikte olması gerekmektedir. Bu yeterliliği de evrakla beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca  Çalışma Bakanlığının belirlediği yeni kriterler üç ana başlık altındadır. Bunlar ;

 1. İşveren ailenin 12 yaşından küçük çocuklarına yabancının bakıcılık yapması
 2. İşveren ailenin 65 yaşından büyük insanlara yabancılar bakıcı olarak çalışması
 3. İşveren ailenin sağlık raporlu bir hastasına, yabancının bakıcı olarak çalışması

Bu üç husus dışında sunulan gerekçeler kabul edilmemekte ve başvurular reddedilmektedir. Başvuru yapılabilmesi için, en az altı ay süreli (süresi sona ermemiş )ikamet tezkeresi şartı aranır. Altı aylık ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunarak işlem sürecinin başlatılmasını sağlayabilirler.

Yabancıların çalışma izin kriterleri

 • Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş ( 5 ) T.C. vatandaşının SGK’lı olarak çalışıyor olması zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş ( 5 ) T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. (İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.)
 • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 • Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.
 • İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 • Yabancıya ödenecek maaş tutarları :İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az; a) Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı, b) Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı, d) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
 • Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
 • (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.
 • (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 • (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 • (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

Suriyelilerin Çalışma İzni Başvuruları

Şuan ülkemizde bulunan ve büyük bölümünü kendi ülkelerindeki iç karışıklıklar sebebi ile Türkiye’ye sığınmış insanların oluşturduğu Suriyelilerin,çalışma izni işlemleri Bakanlık tarafından iki (2) ayrı kapsamda incelenmektedir.

Bunları Türkiye’de geçerli ikamet izni sahibi olan Suriyeliler ve Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyeliler oluşturmaktadır.

Bu kapsamların her ikisinde de kişileri çalıştıracak işletmelerde her hangi bir özellik aranmamakta olup dikkat edilen tek husus işletmelerde çalışan SGK’lı personel sayısıdır.

​Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyelilerin başvurularında çalışacak her bir Suriye vatandaşı şahıs için işletmenin 10 SGK’lı Türk Personel çalıştırma zorunluluğu bulunmakta olup çalışacak ilk Suriyeli Geçici Koruma Kimlik Sahibi için personel zorunluluğu bulunmamaktadır. İkinci bir Geçici Koruma Kimlik Sahibi Suriyelinin çalıştırılmak istenmesi halinde personel istihdamı kriteri devreye girerek gerekli personel sayısı yirmi (20) olmaktadır.

​​Detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz

Çalışma izni ve İkamet izni harç tutarları

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup, harç miktarları 01.01.2024 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt olarak sayılmıştır.

Bu nedenle Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kağıt bedeli alınacaktır.

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınacaktır.

Bu doğrultuda ilgili harç ve değerli kağıt bedeli tutarları aşağıda belirtilmiştir;

31Aralık 2023 tarihli ve 30642(3.Mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Seri No: 82) ile belirlenmiş olan 01.01.2024'den itibaren geçerli olacak 2024 yılı Çalışma İzni Harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI                                  SÜRE                               2024 YILI HARÇ TUTARI

Süreli Çalışma İzin Belgesi                                   1 yıla kadar (1 yıl dahil)                         7.345,0 TL

Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık                        2 yıla kadar (2 yıl dahil)                       14.690,0 TL

Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık                        3 yıla kadar (3 yıl dahil)                        22.035,0 TL

Süresiz Çalışma İzin Belgesi                                                                                            73.480,60TL

Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı                                                                           2.732,40 TL


DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ                                                                                                        565,00 TL


Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 7.345 TL harç alınır.

Önerilen Ödeme Yönetimi

Ödemlerinizi https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinde bulunan ''Referans Numarası İle Ödeme'' ekranından, kurum adını ''Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'' olarak seçip 99 ile başlayan T.C Yabancı kimlik numaranız ve tarafınıza verilecek İşlem Referans Numarası bilgilerini kullanarak yapabilirsiniz. Her iki ödeme de yapılmadan başvurunuz onaylanmayacaktır.

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığı’na ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

-Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
-Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

1.    T.C. Ziraat Bankası

2.    Vakıflar Bankası

3.    Halk Bankası

Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kağıt bedelinin  yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

KANUNLARLA TÜRK VATANDAŞLARINA HASREDİLEN VE YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

 • Dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
 • Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
 • Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
 • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
 • Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
 • Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
 • Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
 • Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
 • Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)