Kişisel Verilerin Korunması

BNB Danışmanlık. olarak, siz paydaşlarımıza sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ve sair faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, yüksek bir özen ve hassasiyet ile gerekli hallerde işlemekteyiz. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca şirketimizin veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatını haiz olduğu hallerde, yalnızca aşağıda belirtilen kapsam çerçevesinde, büyük bir sorumluluk anlayışı ile işlenebilmektedir. Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek ve verilerinizin hangi esaslar dâhilinde işlendiği konusunda sizleri aydınlatmak için kaleme alınmıştır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya gibi vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir. Henkel ve markalarının hizmet ve ürünlerine olan ilginiz veya ürünlerden faydalanmanız nedeniyle bize temin etmiş olduğunuz ve/veya güncellenebilen, aşağıda yer alan kişisel verileriniz (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) işlenebilmektedir.

1.     İsim, soy isim, TCKN, doğum tarihi ve kimliğinizde yer alan diğer verileriniz,
2.     Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ev adresiniz gibi iletişim verileriniz,
3.     İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
4.     Ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,
5.     BNB Danışmanlık ofislerini ve mahallerini ziyaretiniz halinde araç plakası gibi taşıt verileriniz,
6.     Tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlarımız çerçevesinde edindiğimiz görsel/işitsel verileriniz,
7.     BNB Danışmanlık iş ortağı olmanız halinde sözleşmelerin ifa olunabilmesi için banka hesap numarası, IBAN, faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,
8.     Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı vb. mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirküleri ve imza veriniz,
9.     İlişkinin niteliği gerektirdiği takdirde, vize/pasaport verileriniz,
10.   BNB Danışmanlık çalışanı olmanız halinde ya da BNB Danışmanlık ile iş ortaklığı halindeki bir işveren bünyesinde çalışmanız halinde; eğitim verileriniz, iş ilişkiniz çerçevesinde hizmet akdiniz, işe yatkınlığınız ve performansınıza dair verileriniz; sağlık verileriniz; özel sağlık sigortası ve finansmanına ilişkin verileriniz; Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; TCKN, vize/pasaport verileriniz; taşıt veriniz ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hizmet akdiniz kapsamında işlenebilecek diğer kişisel verileriniz,
11.   BNB Danışmanlık’a iş başvurusunda bulunmanız hâlinde doğrudan sizin ilettiğiniz özgeçmişiniz dâhil sair kişisel verileriniz.

HANGİ AMAÇLA KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİR?

BNB Danışmanlık olarak kişisel verilerinizi şu sebeplerden dolayı işliyoruz.

1.     Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sunulabilmesi, ulaştırılabilmesi ve kampanya, fırsat, tanıtım ve sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
2.     İnternet sitelerimizden daha iyi faydalanmanızı sağlayabilmek için çerezler vasıtasıyla davranış bilgilerinizin elde edilmesi,
3.     İç işleyişin sağlanması ve geliştirilmesi,
4.     Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarıyla iletişimin sağlanması,
5.     Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,
6.     Pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
7.     Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
8.     Teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması,
9.     İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,
10.   Kanunun emredici hükümleri gereği emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla gerekli bilgilerin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
11.   Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
12.   İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
13.   Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
14.   İş stratejilerinin belirlenebilmesi,
15.   Sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilebilmesi,
16.   Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve sunulabilmesi,
17.   Müşteri taleplerinin yerine getirilebilmesi,
18.   Finansal raporlama ve analiz yapılması,
19.   Ofislerimizde iş güvenliğinin sağlanması ve acil durum yönetiminin yapılması,
20.   İnsan kaynakları politikalarının ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
21.   Üçüncü tarafların BNB Danışmanlık adına yetkilendirilmesi,
22.   İş ortakları tarafından talep edilen ve işin yapılması için esas nitelikte olan bilgi ve belgelerin sağlanması,
23.   Tedarikçi ve iş ortakları bakımından; potansiyel tedarikçi ve iş ortakları ile iletişime geçilebilmesi, sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,